WARUNKI GWARANCYJNE

 

Firma ZTE Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182 (Gwarant), gwarantuje poprawną pracę urządzenia (Produkt), na które została wydana niniejsza Karta Gwarancyjna, w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty sprzedaży ("Okres gwarancyjny").

Baterie, (jeżeli występują w pakiecie sprzedażowym) objęte są 12 (dwunastomiesięczną) gwarancją, pozostałe akcesoria 6 (sześciomiesięczną) gwarancją.

 

1. Gwarant oświadcza, że Produkt jest nowy, kompletny, nieużywany oraz jest wolny od wszelkich wad prawnych.

2. Warunkiem wykonania uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie Produktu do Serwisu Gwaranta wraz z niniejszą kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.

3. Przed dostarczeniem produktu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu konserwacji/naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, należy wykonać kopię zapasową i usunąć wszystkie przechowywane dane osobowe (takie jak numery telefonów, teksty, zdjęcia itp.). Firma ZTE ani operator sklepu zteshop.pl  nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane zapisane w urządzeniu.

4. W okresie ważności niniejszej gwarancji Gwarant naprawi lub wymieni bezpłatnie uszkodzony produkt lub jego część, według swojego uznania, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jego dostarczenia.

5. W przypadku uszkodzenia produktu Użytkownik powinien się skontaktować z Centrum Serwisowym Gwaranta.

6. W przypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw, oraz w przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 14 dni, Produkt zostanie wymieniony na nowy.

7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Co obejmuje niniejsza gwarancja

 

1. Zakupiony produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych.

2. Produkt zostanie przyjęty do naprawy w jego okresie gwarancyjnym przez Autoryzowane Punkty Serwisowe ZTE pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi.

3. Naprawa lub wymiana wadliwego produktu w okresie gwarancyjnym nie będzie obciążać konsumenta (za części, robociznę lub w inny sposób). Wszystkie wadliwe produkty, części, lub wyposażenie stają się własnością ZTE.

4. Należy zachować ważny dowód zakupu z datą nabycia towaru, który należy okazać przy zgłoszeniu roszczenia gwarancyjnego. W przypadku braku dowodu zakupu ZTE zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w zakresie roszczenia gwarancyjnego.

 

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

 

1. Wad lub uszkodzeń powstałych na skutek używania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

2. Wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, nietypowych warunków, niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie wilgoci lub środowiska korozyjnego, nieautoryzowanych modyfikacji, nieautoryzowanych napraw, zaniedbania, nieostrożnego obchodzenia się, nadużycia, wypadku, modyfikacji, nieprawidłowej instalacji, zastosowania nieprawidłowego napięcia, rozlania żywności lub płynów, klęski żywiołowej.

3. Normalnego zużycia sprzętu lub normalnego zestarzenia się sprzętu, np.: zarysowania, wytarcia napisów, itp.

4. Jeśli urządzenie lub akcesoria były otwierane, modyfikowane lub naprawiane przez kogokolwiek innego niż serwis gwarancyjny lub jeśli zostało naprawione przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych.

5. Jeśli numer seryjny, IMEI lub kod daty akcesoriów mobilnych został usunięty, wymazany, zamazany, zmieniony lub są w jakikolwiek sposób stał się nieczytelny, z zastrzeżeniem wyłącznej oceny producenta.

6. ZTE nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

7. W szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności na utratę i odtworzenie danych zawartych w Produkcie. Gwarant zaleca regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.

8. Gwarant może przedłużyć czas naprawy, jeżeli zaistniały nieprzewidziane i niezależne okoliczności powodujące zakłócenia w działalności serwisu np. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

 

OGRANICZONA GWARANCJA

 

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM OFEROWANYM PRZEZ PRODUCENTA W ZAKRESIE JEGO WYŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRODUKTU. JEDNAK TA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ŻADNYCH PRAW (USTAWOWYCH) UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KRAJOWEGO.

 

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PRODUCENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ, USZKODZENIE LUB UTRATĘ DANYCH, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB ICH FUNKCJONALNOŚCI, UTRATĘ BIZNESU, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, WZROST KOSZTÓW LUB WYDATKÓW, ANI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE LUB SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA JEST OGRANICZONA DO WARTOŚCI ZAKUPOWEJ PRODUKTU. POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA SPOWODOWANYCH WADĄ MATERIAŁU, KONSTRUKCJI I WYKONANIA PRODUKTU.

  

Adres Centrum Serwisowego Gwaranta:

S.B.E. Polska Sp. z o.o

ul. Puławska 34

05-500 Piaseczno

Tel. +48 22 716 43 33

https://sbe-online.pl/kontakt/

 

www.ztedevices.com

https://support.ztedevices.com/pl-pl/